Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych, z respektowaniem warunków i procesów naturalnych

     Przy formułowaniu szczegółowych celów hodowli lasu, należy wyróżniać:

            1) cele perspektywiczne (długookresowe) polegające na określeniu pożądanej postaci drzewostanu w wieku jego dojrzałości do odnowienia i pożądanej postaci urządzanego obiektu;
            2) cele etapowe (średniookresowe), obejmujące od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, które powinny być realizacyjnym rozwinięciem celów perspektywicznych, zgodnie z naturalną dynamiką rozwoju drzewostanu od fazy inicjalnej, przez młodocianą, dojrzewania, dojrzałości, starzenia się i odnowienia, z pozostawieniem fragmentów drzewostanu do fazy starości fizjologicznej i naturalnego rozpadu. Cele średniookresowe powinny uwzględniać potrzebę wprowadzania ewentualnych korekt w aktualnym stanie drzewostanów, niezbędnych dla osiągnięcia celów perspektywicznych np.:

 •  zmiany kierunków i natężenia cięć pielęgnacyjnych w różnych etapach rozwoju drzewostanów,
 •  przebudowy składu gatunkowego drzewostanów,
 •  zróżnicowania struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów,
 •  optymalizacji zapasu produkcyjnego drzewostanów,
 •  rewitalizacji gleb i regradacji siedlisk,
 •  odbudowy systemu małej retencji w lesie,
 •  przywracania naturalnej różnorodności biologicznej lasu.

    Cele te i sposoby ich realizacji określają komisje techniczno - gospodarcze przy opracowywaniu projektów kolejnych planów urządzenia lasu.

    Roczny rozmiary prac odnowieniowych i zalesieniowych w Nadleśnictwie Gołdap na rok 2022 przedstawia się następująco:

 • odnowienia powierzchni po cięciach rębniami złożonymi – 41,10 ha,
 • wyprzedzające przygotowanie gleby – 16,88 ha,
 • uznanie odnowień naturalnych – 1,51 ha,
 • wykonanie poprawek i uzupełnień – 2,84 ha,
 • pielęgnowanie upraw – 153,54 ha,
 • czyszczenia wczesne – 35,24 ha,
 • czyszczenia późne – 64,74 ha.

     Podstawowe gatunki wprowadzane na uprawy leśne to:

 • świerk,
 • sosna,
 • dąb,
 • modrzew,
 • brzoza,
 • olsza, 
 • jesion.