Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

ZAKUP GRUNTÓW

ZAKUP GRUNTÓW

Nadleśnictwo Gołdap informuje o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Zakup lasu lub gruntu do zalesienia przez Nadleśnictwo Gołdap jest możliwy w przypadku gruntu:

1. bezpośrednio przyległego do gruntów Lasów Państwowych  

- można to sprawdzić na stronach:

Bank Danych o Lasach  adres: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Geoportal  adres: https://mapy.geoportal.gov.pl

2. regulującego przebieg granicy polno-leśnej,

3. o powierzchni powyżej 1 ha i o nieskomplikowanym przebiegu granicy.

Szczegółowe warunki jakie musi spełniać nieruchomość:

 - grunt sklasyfikowany w powszechnej ewidencji gruntów - w starostwie - jako las (symbol użytku - Ls), jeżeli występują grunty nie leśne, to muszą być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zalesienie  - decyzję taką wydaje gmina,

- uregulowany stan prawny, założona księga wieczysta, brak obciążeń prawami na rzecz osób trzecich np. hipoteką, służebnością,

- granice działki ustabilizowane trwałymi znakami granicznymi, nie budzą wątpliwości, nie ma sporów granicznych,

- nie zawiera wewnątrz enklaw innej własności, nie pozostaje we współwłasności,

- jeżeli nie przylega do gruntów LP - uregulowany dostęp z drogi publicznej.

 

Jesteś zainteresowany sprzedażą? Podpowiadamy co musisz zrobić.

Przede wszystkim ustalić, w granicach administracyjnych jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa wskazując gminę, nazwę obrębu ewidencyjnego i numer ewidencyjny lub identyfikator działki. W przypadku zainteresowania – skontaktujemy się i przedstawimy kolejne kroki.

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 87615 00 48

e-mail: goldap@bialystok.lasy.gov.pl

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap

Daniel Tomasz Chochulski