Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogłaszamy przetarg pisemny nieograniczony pn.: „Sprzedaż tusz zwierzyny łownej”

Ogłaszamy przetarg pisemny nieograniczony pn.: „Sprzedaż tusz zwierzyny łownej”

Nadleśnictwo Gołdap, zwane dalej „Zamawiającym”, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn.: „Sprzedaż tusz zwierzyny łownej”

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gołdap , 1 Maja 33 19-500 Gołdap , telefon (087) 615 00 48

Adres strony internetowej : https://goldap.bialystok.lasy.gov.pl/

e-mail: goldap@bialystok.lasy.gov.pl

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_goldap

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie : https://goldap.bialystok.lasy.gov.pl/rodo

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA ZA 1 KG TUSZY WYNOSI:
 1. Jeleń 9,00 zł netto/kg,
 2. Sarna 17,00 zł netto/kg

Proponowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg pisemny nieograniczony. W postępowaniu mogą brać udział wszyscy oferenci którzy spełniają warunki stawiane przez Zmawiającego.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż tusz jeleni i saren, znajdujących się na liście gatunków łownych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. z 2005 r., nr 27, poz. 231) i ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz.1173 ze zm.), pozyskanych łącznie na terenie dwóch obwodów łowieckich o numerach 2 i 4 stanowiących Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Gołdap, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2024 r.,

 

W ilości:

a) jelenie - 2700 kg, w ilości ok. 35 szt.

b) sarny - 150 kg, w ilości ok. 40 szt.

Podana ilość jest ilością orientacyjną i może wahać się w przedziale +/- 40%.

Masa dotyczy obu płci we wszystkich grupach wiekowych.

 

 

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 

 1. WARUNKI WYMAGANE OD KUPUJĄCEGO:
 1. Kupujący obowiązany jest do podania lokalizacji posiadanych chłodni na terenie obwodu łowieckiego numer 2 lub numer 4, lub deklaracji posadowienia chłodni na czas trwania umowy, umożliwiających składowanie tusz zwierzyny, położonych na terenie obwodów łowieckich numer 2 oraz numer 4 lub nie dalej niż 10 km od miejscowości Gołdap lub Żytkiejmy.
 2. Wszelkie koszty działalności punktu skupu ponosi Kupujący.
 3. Kupujący musi posiadać stosowne uprawnienia do skupu tusz zwierząt dzikich.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
 1. Termin składania ofert: 21.08.2023 godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2023 o godz. 09:15
 2. Sposób składania ofert. Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1)  wraz z oświadczaniem RODO (załącznik nr 2) należy złożyć w wybrany poniższy sposób:
 1. przesłać za pomocą systemu: platformazakupowa.pl
 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: goldap@bialystok.lasy.gov.pl,
 3. złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa 

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 marca 2024 r.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
 1. Najwyższa wartość łączna brutto oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego przetargu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 3. W przypadku niepodpisania umowy przez wybranego oferenta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty następnej w kolejności, bez konieczności ponownego przeprowadzania postępowania.

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

W zakresie proceduralnym:

Mariusz Wasilewski:  goldap@bialystok.lasy.gov.pl

W zakresie merytorycznym:

Sebastian Niemyjski: goldap@bialystok.lasy.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 13:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy

                                                                                                                Z up. Nadleśniczego

                                                                                                            Zastępca Nadleśniczego

                                                                                                              Marzanna Konieczny