RODO- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W oparciu o postanowienia zawarte w art. 13 RODO ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołdap, ul. 1 Maja 33,19 – 500 Gołdap. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail goldap@bialystok.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem 87 615 00 48  lub wysyłając korespondencję pocztą tradycyjną na adres nadleśnictwa.


Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację w „Centralnej kartotece kontrahentów”, realizację zakupów z wykorzystaniem portalu
  „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności: wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywanie zapisów księgowych, w celach rachunkowych i podatkowych;
 3. w celu prowadzenia walki ze szkodnictwem (wystawianie mandatów karnych , monitoringu)
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym
  i archiwizacyjnym;
 6. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych
  i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne;
 7. w celu organizacji konkursów.

Podstawy prawne

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2016 r., poz. 1713 z późn. zm.),

- umowy podpisanej z osobą której dane dotyczą,

- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- zgody osoby której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal „e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem „Centralnej kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu
w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli rejestracji w „Centralnej kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.