Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 % (dane z 2015r) lasów w Polsce. Ponad 70 % starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu prywatnego pomocy, na jego wniosek, poprzez:

- doradztwo w zakresie gospodarki leśnej i zalesień;

- odpłatnie udostępnia sadzonki drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa, który jest poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nadleśnictwo może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej- upraw leśnych (zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w ustawie o lasach art. 19 ust. 3)

Nadleśniczy na wniosek właściciela gruntu:

- sporządza plan zalesienia oraz potwierdza wykonanie zalesienia zgodnie z tym planem albo

- na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – sporządza plan tej inwestycji oraz potwierdza jej wykonanie zgodnie z tym planem. – w przypadku gdy zalesienie to będzie wykonywane lub inwestycja ta będzie realizowana zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem, organizować wykonywanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna. W razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów dane nadleśnictwo wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne na koszt własny w lasach niestanowiących własność Skarbu państwa.

 

Zestawienie obrębów ewidencyjnych w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa nadzorowanych w poszczególnych leśnictwach:

1. Leśnictwo Maków, Zbigniew Mazur, tel. (87)615 97 28, kom. 510 258 334.

 

Obręb ewidencyjny: Rakówek, Skajzgiry.

 

2. Leśnictwo Błąkały, Małgorzata Truchan, tel. (87)615 84 14, kom. 510 258 335.

 

Obręb ewidencyjny: Błądziszki, Maciejowięta-Stańczyki, Przerośl Gołdapska, Błąkały.

 

3. Leśnictwo Zacisze, Henryk Rudziewicz, tel. (87)615 97 03, kom. 510 258 336.     

 

Obręb ewidencyjny: Żytkiejmy, Kiekskiejmy, Lenkupie.

 

4. Leśnictwo Dziki Kąt, Sylwester Grygo, tel. (87)615 84 24, kom. 510 258 345.     

 

Obręb ewidencyjny: Będziszewo, Żabojedy, Kiepojcie, Linowo.

 

5. Leśnictwo Bludzie, Maciej Mejsak, tel. (87)615 81 09, kom. 510 258 339.     

 

Obręb ewidencyjny: Dubeninki.

 

6. Leśnictwo Boczki, Karol Pojawa, tel. (87)615 81 25, kom. 510 258 351.

 

Obręb ewidencyjny: Rogajny.

 

7. Leśnictwo Ostrówek, Sebastian Ołów, tel. (87)615 31 64, kom. 510 258 341.     

 

Obręb ewidencyjny: Budwiecie.

 

8. Leśnictwo Jędrzejów, Damian Daniłowicz, tel. (87)615 04 87, kom. 785 444 844.     

 

Obręb ewidencyjny: Galwiecie, Pluszkiejmy.

 

9. Leśnictwo Kumiecie, Artur Wiszowaty, tel. (87)615 03 80, kom. 510 258 151.     

 

 

Sprawy administracyjne związane z lasami niepaństwowymi:

Natalia Tokarska, tel.(87)615 49 51, natalia.tokarska@bialystok.lasy.gov.pl