Zasoby leśne

Nadleśnictwo Gołdap wyróżnia się bardzo dużą żyznością siedlisk leśnych.

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych, z respektowaniem warunków i procesów naturalnych

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie jest zespołem różnorodnych działań: profilaktyki, monitorowania i zwalczania zagrożeń lasu w celu zachowania jego trwałości. Zagrożeniem dla lasu są wszystkie skrajne lub długotrwale działające czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne.

Użytkowanie lasu

Jednym z celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest użytkowanie lasu. Użytkowanie lasu zajmuje się planowaniem i racjonalnym pozyskiwaniem użytków leśnych w postaci drewna oraz tzw. produktów ubocznego użytkowania lasu, jakimi są grzyby, owoce leśne, zioła, kora, choinki świąteczne itp. Użytkowanie lasu to także pozyskiwanie zwierzyny oraz bardzo ważne pozaprodukcyjne funkcje, jakie pełnią lasy np. w ograniczaniu nadmiaru dwutlenku węgla w atmosferze. Użytkowanie lasu zapewnia zaspokojenie potrzeb społeczeństwa na surowce pochodzące z lasu i ich pochodne, a jednocześnie daje możliwość uzyskiwania przychodów na finansowanie m. in. odnawiania, hodowli i ochrony lasu.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w nadleśnictwie jest prowadzona na podstawie planu urządzenia lasu.

Certyfikaty

Po raz kolejny, w wyniku przeprowadzonego w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku audytu, nadleśnictwa z terenu RDLP w Białymstoku otrzymały tymczasowy certyfikat PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 % (dane z 2015r) lasów w Polsce. Ponad 70 % starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.