Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy.

Natura 2000 należy do najmłodszych form ochrony przyrody. W Polsce wprowadzona w 2004r. jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej, co oznacza że powoływana jest we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Celem organizacji sieci Natura 200 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy  a także typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących gatunków i siedlisk.

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

 · obszary specjalnej ochrony ptaków (PLB),

 · specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH),

· obszary specjalnej ochrony ptaków pokrywające się z specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (PLC).

Obecnie w Polsce powołane są obszary Natura 2000:

- 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (PLB),

- 849 specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH).

Na terenie Nadleśnictwa Gołdap w 2008r. powstał Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 280005 Puszcza Romincka. Obszar ten zajmuję 14 754,34 ha. Trwają pracę nad przygotowaniem Planu Zadań Ochronnych dla tego obiektu.

Przeczytaj więcej

https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/rejestr-obszarow-natura-2000