Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to prawdziwe perły w przyrodniczej mozaice Nadleśnictwa Gołdap. Powołano je w celu ochrony najcenniejszych fragmentów polskiej części Puszczy Rominckiej. W większości stanowią fragmenty pradawnych puszcz, które do naszych czasów przetrwały w stanie zbliżonym do naturalnego.

    Głównym zadaniem leśników jest ich ochrona, zarówno czynna jak i bierna. Czynną stosuje się tylko w uzasadnionych przypadkach, w których przyrodnicza równowaga została naruszona. Polega na przyspieszeniu naturalnych procesów w celu powrotu do stanu pierwotnego. Bierna dotyczy fragmentów najcenniejszych, bo w pełni naturalnych, a polega na zapewnieniu przyrodzie warunków, w których może rządzić się wyłącznie swoimi prawami, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.

     Na terenie Nadleśnictwa Gołdap występuje 6 rezerwatów przyrody.

     Rezerwat Boczki

    Jako cel ochrony podano ,, zachowanie fragmentów Puszczy Rominckiej z kilkoma dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi,,. Jest to typowy rezerwat leśny,jego powierzchnia wynosi 108,83 ha.Niewątpliwym walorem rezerwatu są dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, reprezentujące zróżnicowanie fitosocjologiczne puszczy.Na terenie rezerwatu stwierdzono około 200 gatunków roślin.Cenne, objęte ochrona ścisłą, taksony występujące na tym terenie to m.in. :orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały. Gatunki objęte ochroną częściową m.in.:kopytnik pospolity, marzanka wonna, porzeczka czarna. Z gatunków rzadkich, a występujących w rezerwacie: czosnek niedźwiedzi, czermień błotna, kokorycz pusta. Dobra okazją do poznania fragmentów przygranicznych oraz sąsiedztwa rezerwatu jest pokonanie zielonego szlaku, zarówno pieszo jak i rowerem.

fot. Dawid Cząstkiewicz

     Rezerwat Czerwona Struga

     Za cel jego utworzenia podano ,, zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska pióropusznika strusiego na terenie Puszczy Rominckiej,,. Powierzchnia rezerwatu wynosi 3,59 ha. Główna osią rezerwatu jest niewielki, silnie meandrujący strumień Czerwona Struga, nad brzegami którego zlokalizowane są bogate stanowiska pióropusznika. Strumień wykazuje okresowe wahania poziomu wód, często wysycha, a w czasie ulewnych deszczy gwałtownie przybiera. Wpływa to na kształt roślinności rezerwatu. We florze rezerwatu wyróżnia się oczywiście bogate stanowisko pióropusznika strusiego. Z roślin objętych ochroną ścisłą występuje tu ponadto wawrzynek wilczełyko. Do gatunków objętych ochrona częściową należą: kruszyna pospolita,kalina koralowa, marzanka wonna.

         Rezerwat Mechacz Wielki

     Rezerwat utworzony w roku 1974 obejmuje ponad 146 ha lasu.Celem ochrony jest obszerne torfowisko wysokie, otoczone torfowiskiem przejściowym. Torfowiska są w większości zalesione.Centralną część zajmuje mszar porośnięty borem bagiennym. Niekorzystne warunki sprawiają, że tworzące go karłowate sosny maja zaledwie kilka metrów wysokości, mimo iż liczą ponad 100 lat! Obok borów bagiennych dominującym i równie cennym przyrodniczo zbiorowiskiem jest borealna świerczyna na torfie. Ponadto rezerwat chroni stanowiska wielu roślin borealnych oraz torfowiskowych, z których na szczególną uwagę zasługują: malina moroszka, żurawina drobnolistkowa i żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, kilka gatunków turzyc oraz bażyna czarna.

     Rezerwat Dziki Kąt

     Od roku 1973 prawnej ochronie podlega 34 hektarowy fragment dobrze zachowanego boru sosnowo-świerkowego o charakterze borealnym. Te typowe dla Puszczy Rominckiej drzewostany osiągnęły tutaj wiek od 130 do ponad 150 lat. Niewielkie fragmenty zajmują również bory bagienne, olsy torfowcowe oraz niewielki fragment łęgu jesionowo-olszowego.  Dowodem pamięci współczesnych służb leśnych o minionych pokoleniach leśników jest głaz postawiony ku czci niemieckiego nadleśniczego, który zginął tu w XIX wieku w czasie pełnienia swojej służby.

    

     Rezerwat Struga Żytkiejmska

     Powierzchnia ponad 467 ha. Pomimo utworzenia dopiero w roku 1982, obejmuje tereny wyjątkowo naturalne. Wpłynęły na to w dużej mierze trudne warunki terenowe, a dodatkowo przylegająca od północy, ściśle strzeżona granica państwa, Chroni fragment rozległej doliny leśnego strumienia ,, Żytkiejmska Struga,, wraz z dopływami, wzgórza moreny czołowej, bagniste mokradła oraz śródleśny staw. Tę ciekawą mozaikę porastają zróżnicowane lasy, olszy, łęgi, świerczyny i bory, wśród których dominuje subborealny bór mieszany. Ciekawą i rzadką w Polsce domieszką stanowi brzoza omszona. Fragmenty rezerwat zajmują szuwary turzycowe oraz zarośla brzozowe i łozowe. Wśród wielu osobliwości przyrodniczych znajdziemy brzozę niską będącą reliktem polodowcowym.

     Rezerwat Uroczysko Kramnik

     Powierzchnia rezerwatu wynosi prawie 76 ha. Został utworzony w roku 2001, Chroni rzadkie i reliktowe gatunki roślin występujące na zabagnionych torfowiskach niskich i przejściowych, Większość z nich porastają zarośla łozowe oraz brzezina bagienna. Niewielkie fragmenty zajmuje również bór bagienny i borealna świerczyna na torfie. W rezerwacie występuje kilkadziesiąt gatunków chronionych roślin, mszaków i paprotników, w tym wiele gatunków storczyków. szczególnie cenne są stanowiska wielkiej rzadkości botanicznej, jaka jest malina moroszka. Ponadto rezerwat stanowi ostoję dwóch cennych gatunków: łosi i bobrów, zachowanych dzięki powojennym intensywnym staraniom polskich przyrodników. Spośród zwierząt na uwagę zasługuje ponadto liczna populacja żurawi oraz płazów, w tym rzadkiego kumaka nizinnego.